SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO
W SĘKOCINIE

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Opieką psychologiczno-pedagogiczną w szkole objęci są wszyscy uczniowie, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów:

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  – wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

 • z niepełnosprawnością;
 • z niedostosowaniem społecznym;
 • z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym;

posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne;

oraz uczniów:

 • z zaburzeniami  zachowania lub emocji;
 • ze szczególnymi uzdolnieniami;
 • ze specyficznymi  trudnościami w uczeniu się;
 • z deficytami  kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • z chorobą przewlekłą;
 • z sytuacji kryzysowej lub traumatycznej;
 • z niepowodzeniami edukacyjnymi;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • z trudnościami adaptacyjnymi  związanymi  z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, z wcześniejszym kształceniem za granicą;

posiadających bądź nie opinie wydane przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne;

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom polega w szczególności na:

 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole;

 w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym;

 • wspieraniu rodziców nauczyli i nauczycieli  w rozwiązywaniu  problemów  wychowawczych  i dydaktycznych;
 • rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców  i nauczycieli  w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom;

 

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom:

 • nauczyciele;
 • wychowawcy;
 • specjaliści  w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, nauczyciele współorganizujący proces kształcenia

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 • rodzicami uczniów;
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
 • placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • szkołami i placówkami;
 • organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  instytucjami  i podmiotami  działającymi  na  rzecz  rodziny,  dzieci i młodzieży;

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

 • zajęć rewalidacyjnych;
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych,  logopedycznych,  rozwijających  kompetencje  emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zajęć  związanych  z wyborem  kierunku  kształcenia  i zawodu;
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 • porad i konsultacji;
 • warsztatów.

Korzystanie  z pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w szkole  jest  dobrowolne.

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO
W SĘKOCINIE

Słomin, ul. Wierzbowa 5
05-090 Raszyn

tel. 22 720 25 68

e-mail: s.p.sekocin@wp.pl

Skip to content