SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO
W SĘKOCINIE

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Opieką psychologiczno-pedagogiczną w szkole objęci są wszyscy uczniowie, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów:

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  – wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

  • z niepełnosprawnością;
  • z niedostosowaniem społecznym;
  • z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym;

posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne;

oraz uczniów:

  • z zaburzeniami  zachowania lub emocji;
  • ze szczególnymi uzdolnieniami;
  • ze specyficznymi  trudnościami w uczeniu się;
  • z deficytami  kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
  • z chorobą przewlekłą;
  • z sytuacji kryzysowej lub traumatycznej;
  • z niepowodzeniami edukacyjnymi;
  • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
  • z trudnościami adaptacyjnymi  związanymi  z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, z wcześniejszym kształceniem za granicą;

posiadających bądź nie opinie wydane przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne;

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom polega w szczególności na:

  • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
  • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole;

 w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym;

  • wspieraniu rodziców nauczyli i nauczycieli  w rozwiązywaniu  problemów  wychowawczych  i dydaktycznych;
  • rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców  i nauczycieli  w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom;

 

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom:

  • nauczyciele;
  • wychowawcy;
  • specjaliści  w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, nauczyciele współorganizujący proces kształcenia

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana i udzielana we współpracy z:

  • rodzicami uczniów;
  • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
  • placówkami doskonalenia nauczycieli;
  • szkołami i placówkami;
  • organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  instytucjami  i podmiotami  działającymi  na  rzecz  rodziny,  dzieci i młodzieży;

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

  • zajęć rewalidacyjnych;
  • zajęć rozwijających uzdolnienia;
  • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
  • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
  • zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych,  logopedycznych,  rozwijających  kompetencje  emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  • zajęć  związanych  z wyborem  kierunku  kształcenia  i zawodu;
  • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
  • porad i konsultacji;
  • warsztatów.

Korzystanie  z pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w szkole  jest  dobrowolne.

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO
W SĘKOCINIE

Słomin, ul. Wierzbowa 5
05-090 Raszyn

tel. 22 720 25 68

e-mail: s.p.sekocin@wp.pl

Skip to content