SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO
W SĘKOCINIE

Regulamin przyznawania-stypendium

Zarządzenie Nr 13/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie z dnia 30 października 2020 r.

Regulamin przyznawania stypendium dla  uczniów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

Podstawa prawna art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz.U.z2020 r. poz.1327)

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Dyrektor powołuje  Komisję Stypendialną „zwaną dalej Komisją” oraz jej przewodniczącego w drodze zarządzenia.
 2. Przewodniczący Komisji przed przyznaniem  sprawdza i rozlicza kwotę przeznaczoną na stypendia ujętą w planie finansowym szkoły na dany rok budżetowy.
 3. Wysokość kwot stypendiów uwarunkowana jest ilością posiadanych środków w danym roku budżetowym.
 4. Kwotę  stypendium w danym roku ustala komisja po uwzględnieniu liczby uczniów zakwalifikowanych do otrzymania stypendium.
 5. Komisja przeznacza na stypendia za I semestr danego roku szkolnego nie więcej niż połowę środków przewidzianych do wydatkowania w danym roku budżetowym.   
 6. Stypendium  za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może być przyznawane uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu I półrocza nauki   począwszy  od klasy IV.
 7. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie jest udzielane  uczniom  klas I-III.
 8. Uczeń może otrzymać niezależnie dwa rodzaje stypendium:
 • za wyniki w nauce,
 • za osiągnięcia sportowe,

jeśli spełni przewidziane regulaminem kryteria, określone w § 2 dla dwóch rodzajów stypendium: za wyniki w nauce i  za osiągnięcia sportowe.

 1. Dyrektor szkoły może przyznać stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe  również uczniowi zamieszkałemu poza obwodem szkoły, do której uczęszcza.
 • 2 Warunki udzielania stypendium
 1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane:
 • uczniowi klas IV – VI, który uzyskał średnią arytmetyczną ocen cząstkowych min. 5,4  z obowiązkowych zajęć  edukacyjnych  i otrzymał wzorową ocenę z zachowania w semestrze poprzedzającym semestr,  w którym przyznaje  się to stypendium.
 • uczniowi klas VII- VIII, który uzyskał  średnią arytmetyczną ocen cząstkowych min. 5,1  z obowiązkowych zajęć  edukacyjnych  i otrzymał wzorową  ocenę z zachowania w semestrze poprzedzającym semestr,  w którym przyznaje  się to stypendium.
 1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który reprezentuje i promuje szkołę oraz uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym i otrzymał bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz jest zdobywcą minimum III miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub jest uczestnikiem finału: Mistrzostw Polski, Olimpiady Młodzieży, Mistrzostw  Europy, Mistrzostw Świata  lub jest członkiem Kadry Narodowej w swojej  kategorii wiekowej.
 2. W przypadku niespełnienia przez uczniów kryterium dotyczącego ocen cząstkowych określonych w § 2 ust.1 pkt 1 i 2 stypendium może otrzymać uczeń posiadający najwyższą średnią ocen cząstkowych w szkole, w klasach IV-VIII.
 • 3 Tryb przyznawanie stypendium
 1. Komisja zbiera się dwa razy w roku.
 2. Komisja opracowuje wzór wniosku dla uczniów ubiegających się o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe.
 3. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce  składa wychowawca klasy.
 4. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielem wychowania fizycznego.
 5. Wnioski powinny być  składane do  Komisji  przez 2 dni po posiedzeniu Rady Klasyfikacyjnej na zakończenie I i II semestru nauki.
 6. Komisja przekazuje wnioski wraz z opinią do dyrektora szkoły na trzy dni przed Plenarnym Posiedzeniem Rady Pedagogicznej, na zakończenie I i II semestru nauki.
 7. Na Radzie Plenarnej kończącej I i II semestr nauki wnioski są opiniowane przez Radę Pedagogiczną.
 8. Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 9. Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 10. Stypendium za wyniki w nauce, lub osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w półroczu.
 11. Dyrektor szkoły podczas apelu (w przypadku klasyfikacji śródrocznej) lub akademii (w przypadku klasyfikacji rocznej) wręcza listy gratulacyjne informujące uczniów o przyznaniu stypendium.
 12. Rodzic lub prawny opiekun, w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie, z dokumentem potwierdzającym tożsamość, odbiera z kasy szkoły przyznane stypendium.
 13. Uczeń traci prawo do stypendium, jeśli otrzymał pisemne upomnienie, naganę wychowawcy lub dyrektora szkoły.
 • 4 Postanowienia końcowe

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe  obowiązuje w Szkole Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego od 30.10.2020 r.

STRONA W BUDOWIE

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO
W SĘKOCINIE

Słomin, ul. Wierzbowa 5
05-090 Raszyn

tel. 22 720 25 68

e-mail: s.p.sekocin@wp.pl

Skip to content