SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO W SĘKOCINIE

 • sp-sekocin-baner-v2
 • DSC03129
 • DSC
 • DSC03152 1
 • DSC03169
 • DSC03182

AKTUALNOŚCI

 Zarządzenie nr 3/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Włodzimierza Potockiego w Sękocinie

z dnia 18 stycznia 2021 r.

Zasady obowiązujące na terenie  Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie od 18 stycznia 2021 do odwołania

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu na COVID-19 rodzice ucznia niezwłocznie zawiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły.
 4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 5. Dowóz uczniów do szkoły gimbusami odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym (obowiązek zasłaniania ust i nosa).
 6. W miarę możliwości rekomendowany jest dowóz uczniów samochodami osobowymi lub pieszo.
 7. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do szkoły.
 8. Rekomendujemy kontakt rodziców ze szkołą drogą mailową lub telefoniczną.
 9. W uzasadnionych przypadkach rodzic wchodzi do budynku szkoły pierwszym wejściem i kieruje się do sekretariatu. Zabronione jest przemieszczanie się osób postronnych po przestrzeni szkoły.
 10. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć je w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 11. Rodziców i inne osoby postronne obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku i zasłanianie ust i nosa maseczką lub przyłbicą.Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe. Z obowiązku tego zwolnione są osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu:
 • całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
 • trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
 1. Uczeń przy wejściu do szkoły jest poddany mierzeniu temperatury termometrem bezdotykowym. Obowiązuje go również dezynfekcja rąk.
 2. Uczniowie wchodzą do budynku w maseczkach i zdejmują je dopiero w klasie podczas lekcji po zajęciu miejsc.
 3. Każda klasa przebywa w osobnej pracowni:
 • 1A – sala nr 27
 • 1B – sala nr 23
 • 2A – sala nr 20
 • 2B – sala nr 19
 • 3A – sala nr 8
 • 3B – sala nr 15
 • 3C – sala nr 4
 1. Nauczyciele wykorzystują salę gimnastyczną w taki sposób, aby jednocześnie zajęcia wychowania fizycznego miała tylko jedna klasa.
 2. Zaleca się również korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu.
 3. Nie będą się odbywały zajęcia na pływalni.
 4. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zasłaniają usta i nos na terenie budynku w czasie przerw oraz w innych sytuacjach, kiedy niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego.
 5. W budynku szkoły, a także na terenie szkolnym, kiedy niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego, uczniowie zasłaniają usta i nos. Wyjątkiem jest spożywanie posiłku przez ucznia.
 6. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po wejściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu (np. przy użyciu chusteczki higienicznej lub w zgięcie łokcia) oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 8. Sale szkolne są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć (odpowiada za to nauczyciel prowadzący lekcję).
 9. Nauczyciele organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min i tak, aby w jednym czasie na tym samym korytarzu z przerwy korzystała jednocześnie jedna klasa.
 10. Poszczególne oddziały nie powinny się ze sobą spotykać. O ile warunki atmosferyczne na to pozwalają, uczniowie wychodzą z nauczycielem na dwór.
 11. Wszystkie przerwy uczniowie spędzają pod opieką wychowawców, a jeśli jest to niemożliwe (w przypadku gdy klasa np. zaczyna dzień lekcją religii bądź języka angielskiego), pod opieką nauczyciela prowadzącego daną lekcję.
 12. W przypadku nieobecności wychowawcy w szkole ustala się zastępstwa – o ile to będzie możliwe – z jednym nauczycielem.
 13. Zajęcia religii i języka angielskiego odbywają się stacjonarnie i są prowadzone przez nauczycieli specjalistów tych przedmiotów.
 14. Jeżeli w czasie lekcji niemożliwe jest uniknięcie pracy ucznia przy tablicy, powinien przedtem zdezynfekować ręce. Koniecznie należy również zdezynfekować przed i po wszystkie przedmioty, których używał (pisaki, gąbka magnetyczna, przyrządy do rysowania itp.).
 15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 16. W szkole nie działa źródełko wody pitnej. Zaleca się, aby rodzice na czas przebywania dziecka w szkole zaopatrzyli je w wodę butelkowaną w odpowiedniej ilości.
 17. W szkole nie funkcjonuje sklepik szkolny.
 18. Stoliki i krzesełka w pracowni komputerowej, jak również klawiatura i myszki są dezynfekowane po każdej zmianie grupy.
 19. Zużyte maseczki należy wyrzucać wyłącznie do przeznaczonych w tym celu koszy.
 20. Po skończonych zajęciach lub w czasie przerw, gdy jest taka potrzeba, uczniowie wchodzą do szatni wyłącznie z nauczycielem, który dba o to, aby w pomieszczeniu znajdowała się tylko jedna klasa w danym czasie.
 21. Uczniowie spożywają posiłki wg ustalonego harmonogramu – każda klasa osobno.
 22. Świetlica szkolna pracuje w godz. 7:00 – 17:00
 23. Jeżeli uczniowie dojadą do szkoły w godz. 7 – 8, udają się do świetlicy. O godz. 8:00 idą do pracowni, o ile zaczynają dzień od pierwszej lekcji. Tam czekać będzie na nich nauczyciel danego przedmiotu lub wychowawca.
 24. Jeżeli uczniowie dotrą do szkoły po godz. 8 i rozpoczynają zajęcia od 1. lekcji, udają się bezpośrednio do sali lekcyjnej.
 25. Zebrania z rodzicami oraz dni otwarte odbywają się on-line.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 1. W szkole funkcjonuje izolatka (sala nr 12), w której będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej u pracownika szkoły powinien on pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on niezwłocznie poinformować dyrektora o złym samopoczuciu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.), a także zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 1. Nauczyciel objęty kwarantanną powinien niezwłocznie poinformować dyrektora o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności.
 2. Dyrektor w porozumieniu z nauczycielem ustala, czy nauczyciel może pracować zdalnie z uczniami (o ile jest taka logistyczna możliwość). Zachowuje wówczas prawo do 100% wynagrodzenia.
 3. Nauczyciel na kwarantannie nie może pracować poza miejscem kwarantanny.
 4. Jeśli niemożliwe jest wykonywanie pracy zdalnej z uczniami przez nauczyciela, decyzja o kwarantannie wywołuje takie same skutki jak orzeczenie o niezdolności do pracy wystawiane przez lekarza w przypadku zachorowania (prawo do 80% wynagrodzenia).

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

 1. W szkole funkcjonuje izolatka (sala nr 12), w której będzie można odizolować ucznia w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u ucznia, nauczyciel zawiadamia o tym fakcie pielęgniarkę szkolną, a w przypadku jej nieobecności sekretariat szkoły. Ucznia należy odizolować (sala nr 12), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób.
 3. U ww. ucznia należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym (jeden jest w świetlicy, drugi w gabinecie lekarskim).
 4. Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38℃ lub wyżej, należy powiadomić rodziców ucznia w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.
 5. Jeżeli pomiar wynosi 37,2℃-37,9℃, należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły.
 6. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu na COVID-19 rodzice ucznia niezwłocznie zawiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły.

Procedury wewnętrzne w związku ze zwalczaniem COVID-19

 1. Wszystkich wchodzących do szkoły obowiązuje zakrywanie nosa i ust oraz dezynfekcja rąk.
 2. Środki do dezynfekcji znajdują się w każdej pracowni, przy wejściach do budynku szkoły, w pokoju nauczycielskim i świetlicy.
 3. W przestrzeniach wspólnych (pokój nauczycielski, sekretariat, korytarze itp.) należy starać się zachowywać dystans społeczny, a jeśli jest to niemożliwe, zasłaniać usta i nos.
 4. Sale lekcyjne należy wietrzyć przed rozpoczęciem zajęć przez uczniów.
 5. Jeżeli klasa zaczyna zajęcia od 1. lekcji, nauczyciel, z którym uczniowie będą mieć zajęcia, czeka na nich w pracowni od godz. 8:00. Jeśli zajęcia rozpoczynają się później – nauczyciel powinien zaopiekować się dziećmi od początku przerwy.
 6. W pracowni komputerowej po każdej lekcji należy zdezynfekować stanowiska (krzesła, stoliki, klawiatury, myszy), przy których pracowali uczniowie oraz stanowisko nauczyciela.
 7. Salę gimnastyczną należy umyć codziennie po zajęciach, a jeśli to możliwe – po zajęciach każdej grupy.
 8. Sprzęt używany przez uczniów należy zdezynfekować po każdej grupie (nie należy używać szarf, woreczków itp. przyborów, których dezynfekcja jest niemożliwa).
 9. W świetlicy szkolnej należy co najmniej raz dziennie zdezynfekować zabawki, których używały dzieci.                                                         

 

Zdrowych, błogosławionych

Świąt Bożego Narodzenia,

pełnych nadziei i optymizmu

oraz dobrego i spokojnego  Nowego Roku 2021 całej społeczności szkolnej

życzy Dyrekcja Szkoły

 

Wiersz Barbary Pudełko, uczennicy klasy 8b

132290685_1524427924410074_1279774435285468856_n
 
Gwiazda, gwiazdce zamrugała,
 
I choinka lśni już cała.
 
Naszych marzeń jest spełnieniem,
 
Bo jest piękna jak marzenie.
 
A pomarzyć czasem trzeba,
 
Każdy pragnie gwiazdki z nieba.

 

Przedstawiamy galerię klasy 3a – “Aniołki”

 

 

Większość uczniów oraz sympatyków naszej szkoły lubi pomagać i czerpie z tego ogromną radość, dlatego chcemy włączyć się w kolejną ważną akcję charytatywną. Dlaczego teraz? Grudzień to taki miesiąc gdzie nasze serca dostrzegają wyraźniej miejsca, w których wystarczy mały gest, aby choć na chwilę zagościła radość i zapomnienie o codziennych troskach. Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji #SŁODKAPACZKA. Niech ten najbliższy czas będzie dla nas okazją do podzielenia się tym, co mamy z drugą osobą. Możliwości, by pomóc jest dużo – zachęcamy do udziału w zbiórce SŁODYCZY i KOSMETYKÓW dla dzieci z Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej. Nasi uczniowie i ich rodziny nieraz pokazali, że możemy liczyć na ich wsparcie! Warto pomagać! 🙂

W naszej szkole odbywają się bardzo ważne akcje, w których można wziąć udział i SZKOLNE KOŁO WOLNATRIARU bardzo do tego zachęca 🙂 Pierwszą z nich jest zbiórka wody dla szpitali. Ważne jest, żeby butelki były z “dziubkami”, ponieważ chorym będzie znacznie łatwiej z nich korzystać. Wiemy jak rodzinom jest teraz trudno dotrzeć do swoich bliskich leżących na oddziałach szpitalnych, dlatego nasza pomoc jest nieoceniona 🙂 Zachęcamy również do włączenia się w pomoc dla schroniska w Tomaszowie Mazowieckim. Szczegóły znajdziecie na plakacie oraz na NASZYM PODWÓRKU (https://www.facebook.com/groups/podworko.sekocin). Akcje na terenie naszej szkoły prowadzone są do 15 grudnia, przyłącz się!!! 🙂
Pomoc dla schroniska w Tomaszowie Maz.

 

Zapraszam do obejrzenia ilustracji do wiersza Jana Brzechwy pt. “ZOO” wykonanych przez uczniów klas 4. 
                                                                                                                                                         Natalia Baszkiewicz

 

Z okazji Dnia Życzliwości uczniowie naszej szkoły podczas lekcji plastyki projektowali kartki okolicznościowe, życzliwe puchary dla przyjaciół i grafiki z życzliwymi sentencjami. 
Zapraszam do obejrzenia ich prac.
                                                                                                                                                            Natalia Baszkiewicz
Asamblaż jest to forma artystyczna, będąca odmianą kolażu. Są to trójwymiarowe kompozycje z przedmiotów gotowych.  W ramach zdalnych lekcji plastyki uczniowie 5 i 6 klas tworzyli własne asamblaże. Zapraszam do obejrzenia tych fantastycznych  prac.
                                                                                                                                                          Natalia Baszkiewicz
Zrzut ekranu 2020-11-21 o 19.24.25

 

Spacer we mgle oczami Uczniów klas 5

 

Jesień oczami naszych Czwartoklasitów

Plama jest to ślad narzędzia plastycznego lub płaszczyzna barwna widoczna w dziele. Plamy można nanosić na wiele różnych sposobów i za pomocą różnorodnych narzędzi. Uczniowie klas 4 zapoznali się z tym pojęciem i stworzyli niezwykłe prace. Zapraszam do obejrzenia wystawy.

Śladami Vincenta van Gogha

ulotka informacyjna
BohaterON grafika

 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi

w Szkole Podstawowej im.Włodzimierza Potockiego w Sękocinie

od 1 września 2020 do odwołania

Procedura bezpieczeństwa w autobusach.

 

Bezpieczny_powrót_do_szkoły_-_uczniowie
Bezpieczny_powrót_do_szkoły_-_rodzice (1)

ADOPCJA SERCA

Otrzymaliśmy podziękowania od dziewczynki, która dzięki naszemu wsparciu finansowemu ukończyła podstawową edukację. 

IMG_20200827_133803
IMG_20200827_133741
IMG_20200827_133753
IMG_20200827_133747
IMG_20200827_133955
IMG_20200827_133959
 
Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie zaprasza do złożenia ofert cenowych na “Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków dla dzieci naszej szkoły”.
Zapytanie ofertowe zamieszczone w BIP-ie.
                                                                                                                                                             Dyrektor szkoły

Ósmoklasisto! 

Zachowaj spokój i daj z siebie wszystko! 

Motywacja i wsparcie jakie otrzymaliście od młodszych kolegów dodaje otuchy 🙂

Powodzenia!!!

 

Pedagog specjalny poleca strony internetowe pełne wiedzy i pomysłów na różne aktywności.

Zajrzyj i skorzystaj.

Dzisiejszą niespodziankę dla nas wszystkich przygotowali uczniowie klasy 3c. 

Dziękujemy dzieciom, rodzicom oraz wychowawczyni za przygotowanie i udostępnienie filmu.

Tytuł zupełnie nie odzwierciedla tego co obecnie robimy! 😉

Przed Państwem “LEŃ”

Szanowni Państwo,

w związku z nowymi obostrzeniami  w kwestii bezpieczeństwa publicznego, Mazowiecka Policja przygotowała kolejny apel do rodziców i uczniów. W załączeniu treść apelu  w wersji edytowalnej – dokumentu i prezentacji.

 
Szanowni Państwo,
Na prośbę Mazowieckiej Policji zamieszczamy komunikaty skierowane
do: rodziców, opiekunów i uczniów, związane z sytuacją epidemiologiczną.
 
Szanowni Państwo,
przekazujemy apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do rodziców/opiekunów prawnych w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 r.
A p e l
Szanowni Państwo,
Zgodnie z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego, od najbliższego poniedziałku, tj. 16 marca, przez dwa tygodnie, tj. do 25 marca, w szkole nie będą odbywać się żadne zajęcia.
Bardzo prosimy, aby w tym czasie dopilnowali Państwo, by uczniowie nie kontaktowali się z innymi osobami towarzysko, nie przebywali w dużych skupiskach ludzkich.

Z poważaniem
Ewa Karasek

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w przypadku zauważenia u siebie objawów takich jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy niezwłocznie telefonicznie zawiadomić jedną z poniższych instytucji:

Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Pruszkowie – tel. 798-498-471;

Oddział Zakaźny w Warszawie – tel. 22 335-53-32;

Powiatowy Inspektorat Sanitarny tel. 22 758-75-26;

Wojewódzki Inspektorat Sanitarny tel. 22 620-90-01.

Więcej informacji na stornie internetowej http://gov.pl/koronawirus lub pod numerem telefonu infolinii: 800 190 590.

 
INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu.

Rekrutacja kandydatów z rocznika 2013 na rok szkolny 2020/2021

do Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie

trwa od 20 lutego do 6 marca 2020 roku. 

Potrzebne dokumenty znajdą Państwo w zakładce

DLA RODZICÓW, REKRUTACJA 2020/2021

Serdecznie zapraszamy!

16 października obchodzimy Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca i z tej okazji co roku w połowie października organizowane jest przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy  BICIE REKORDU W PIERWSZEJ POMOCY. Celem jest wspólne promowanie w całej Polsce nauki pierwszej pomocy. Uczniowie klas I-III naszej szkoły w tym roku, również podjęli to wyzwanie i pokazali jak prawidłowo wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia ! 

Nowy rozkład jazdy autobusów –  obowiązuje od dnia 1 października 2019 roku.

Autobus nr 1           Autobus nr 2        Autobus nr 3

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się dnia 2 września 2019 roku. Klasy I – III będą miały swoją uroczystość o godz. 9.00, a klasy IV – VIII o godz. 10.30. Msza św. przed rozpoczęciem roku szkolnego odbędzie się o godz. 8.00 w kościele p.w. św. Faustyny Kowalskiej w Sękocinie Starym.

Dnia 8 czerwca w sobotę, na terenie naszej szkoły odbędą się Sękocinalia. 

 KAMPANIA “ROWEROWY MAJ”

ROWEROWY MAJ to największa kampania w Polsce promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci i młodzieży. W Gminie Raszyn w roku 2019 akcja została zaadresowana do uczniów dwóch szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej w Raszynie oraz Szkoły Podstawowej w Sękocinie. 

Szkoła Podstawowa w Sękocinie zaprasza do udziału wszystkich uczniów. Rowerowy Maj, poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji, popularyzuje rower jako środek transportu do szkoły, uczy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu kampanii. Rowerowy Maj w naszej gminie to przede wszystkim promocja zdrowego trybu życia i przeciwdziałanie ucieczkom młodych w świat niebezpiecznych używek i wirtualnej rzeczywistości. 
Rower, rolki, hulajnoga czy deskorolka to przykłady jak można zdrowo, ciekawie i aktywnie spędzać czas. Chcemy przypomnieć dzieciom i młodzieży, że zabawy w wirtualnym świecie można świetnie zastąpić zabawą na świeżym powietrzu. Jazda na rowerze, rolkach, hulajnodze czy deskorolce to świetna alternatywa dla spędzania czasu przed komputerem, tabletem czy telefonem komórkowym. Realny świat, zdrowy wysiłek fizyczny, fajna rywalizacja fair play z kolegami daje wiele dobrych wrażeń i pozytywnych bodźców. 
Gmina Raszyn poprzez udział w tej akcji, chciałaby zachęcić także rodziny do wspólnego, zdrowego i aktywnego spędzania czasu. Szanowni Rodzice, pamiętajmy, że wspólne spędzanie czasu z dziećmi i młodzieżą ma nieoszacowaną wartość dla młodego człowieka. Zachęcajmy dzieci i młodzież do jazdy rowerem do szkoły, w miarę możliwości. Natomiast w wolnym czasie, życzymy rodzinom wielu wspólnych, nie tylko rowerowych, udanych wycieczek. 
Zasady kampanii ROWEROWY MAJ są bardzo proste: uczniowie, którzy zostaną zgłoszeni przez swoich rodziców/opiekunów do udziału w kampanii i którzy od 6 do 31 maja 2019 roku dotrą na lekcje w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzymują naklejki do rowerowego dzienniczka i na wspólny plakat klasowy. Każdy uczestnik kampanii otrzyma symboliczny prezent. Dla najaktywniejszych uczestników i klas przewidziane są nagrody.

ALEKSANDRA KAZUBSKA  

MISTRZYNIĄ POLSKI

Z ROCZNIKA 2008 W DWUBOJU NOWOCZESNYM

Aleksandra Kazubska jest uczennicą klasy piątej Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie. 1 grudnia 2018 roku w Spale podczas finału zawodów w Dwuboju Nowoczesnym z cyklu PENTA DAY zajęła I miejsce i została MISTRZYNIĄ POLSKI w roczniku 2008. Brawo! czytaj więcej…

dyplom1
logo

 

Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie

została uhonorowana tytułem

BRĄZOWEJ MAZOWIECKIEJ SZKOŁY AKTYWNEJ TURYSTYCZNIE 2018.

Przypominamy, że w I edycji konkursu otrzymała tytuł Złotej Mazowieckiej Szkoły Aktywnej Turystycznie 2016, a w II edycji – Brązowej Mazowieckiej Szkoły Aktywnej Turystycznie 2017.

Gratulujemy!

Opiekun SKKT Regina Suwała

szkoła_pttk

GRATULACJE DLA NASZEJ SZKOŁY ZA ZWYCIĘSTWO W KAMPANII ROWEROWY MAJ

rowerowy

Wychowanie do życia w rodzinie – informacja dla rodziców obecnych klas III i nie tylko.  Ze względu na przygotowywanie planu lekcji na rok szkolny 2018/2019 proszę o zadeklarowanie się w kwestii uczestnictwa Państwa dziecka w zajęciach WDŻ do końca obecnego roku szkolnego. Więcej informacji i oświadczenie o rezygnacji znajdziesz tutaj.

24 KWIETNIA 2018 ŚWIĘTO SZKOŁY – DZIEŃ PATRONA 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Sympatyków naszej szkoły na montaż słowno-muzyczny, który odbędzie się we wtorek, 24 kwietnia, o godz. 10:30. Bezpośrednio po tej uroczystości uczniowie wezmą udział w żywej lekcji historii, którą poprowadzą rekonstruktorzy bitew napoleońskich.

BIERZEMY UDZIAŁ W PROGRAMACH

NASZE AKCJE

gora_grosza1
as
sprzatanie swiata_1_l
 • logo_rowerowy-maj
 • orange
 • code 1
 • logo_copy
 • 2
 • 1
 • logo warzywa
 • logo3
korki
lasy
01_tesco
elektrosmieci